Stuk  191 I                                                                                                                    

00/026112                                                                                           Delft, 14 november 2000.

 

Onderwerp: Straatnaamgeving.

 

 

Aan de gemeenteraad.

 

Geachte dames en heren,

 

In overeenstemming met het advies van de commissie voor de straatnaamgeving stellen wij u voor om de navolgende straatnamen vast te stellen:

 

1.  Straatnaamgeving Dynamoweg. Tek. L 72-80-24.

     Nabij de Turbineweg is een bedrijvenpark voor starters gebouwd. In verband met het aantal huisnummers is het gewenst deze zijtak een nieuwe straatnaam te geven. Omdat de naam Turbineweg met energie opwekking te maken heeft, is een naam in die richting gezocht. Wij stellen u de straatnaam Dynamoweg voor.

 

2.  Straatnaamgeving fietspaden in Midden-Delfland. Tek. L 00-80-74 B.

     Omdat in Midden-Delfland nog geen thema is, wordt gedacht aan lokale en/of historische namen te vernoemen. Wij stellen u de navolgende straatnamen voor:

 

Sint Maartensrechtpad

     Sint Maartensrecht was een heerlijkheid, die bestond uit een langgerekte strook land tussen Schipluiden (dorp) en de Schie, iets noordelijker dan de plaats waar het pad loopt. Begin 19de eeuw behoorde het tot de gemeete Sint-Maartensrecht-en-Dorppolder, die later bij Schipluiden gevoegd is.

 

     Libanonpad

     Het Libanonpad is het verlengde van de Libanonstraat en verbindt deze weg met het Sint Maartensrechtpad.

 

Derde Wereldpad

Het Derde Wereldpad is het verlengde van de Derde Werelddreef en verbindt deze weg met het Sint Maartensrechtpad.


Stuk 191 I                                                                    pag. 2.

 

 

Vockestaertpad

De kaart van Cruquius vermeldt de naam ‘Hoefslach Vockestaert’ tussen de Mantjeskade en de Papsouwse Zuidmolensloot. De naam ‘Vockestaert’ kwam al in de 16de eeuw voor aan het Abtswoude tussen Kethel en Delft direct ten noorden van de kruising van het Abtswoude met de Mantjeskade.

De huidige Polder Vockestaert is in 1971 ontstaan door samenvoeging van vier polders, nl. de Holierhoekse- en Zouteveense polder, de Kerkpolder, de Lage Abtswoudsche polder en de Noord-Kethelpolder.

 

Nieuwe Mantjeskade

Hoewel de naam Mantjeskade onlangs officieel bevestigd is, kan het, om de naam des te zekerder te bewaren, nuttig zijn het fietspad enige honderden meters ten noorden ervan de naam “Nieuwe Mantjeskade” te geven. Het feit dat het pad niet direct een kade is, behoeft in dit geval niet echt een bezwaar te zijn.

 

Broertjespad

Op de kaart van Cruquius vinden we aan weerszijden van Abtswoude De Broertjes Tient en Broertjes Blok.

 

Hoofboschpad

Hoofbosch is de naam van een boerderij aan de Schieweg.

 

Hoofboschtunnel

Daar waar het Hoofboschpad het spoor kruist, wordt een tunnel gebouwd.

 

Vlakoverpad

Vlakover is de naam van een boerderij aan de Schieweg. De naam heeft wellicht te maken met het feit, dat de boerderij aan de overzijde van de Overslagmolen ligt.

 

Overslagpad

Dit pad loopt door de Ackerdijkse polder en begint bij de Overslag Molensloot. In dit geval is een eventuele keuze voor Ackerdijksepad mogelijk verwarrend, aangezien de ‘oude’ Ackerdijkseweg als particuliere laan nog steeds aanwezig is.

 

3.  Wijziging straatnaam Camaretten in Cameretten. Tek. L 14-80-22.

     De naam Camaretten dateert uit de 15de eeuw. In het boek ‘DE STRAAT WAARIN WIJ WONEN’ van drs P.C.J. van der Krogt is het volgende beschreven:


Stuk 191 I                                                                    pag. 2.

 

 

     Aan dit pleintje stonden in 1338 de vier ‘cameren’ voor het Wollen Wanthuis. In deze ‘cameren, dreven de Lombarden hun bankzaken. Omdat de Lombarden uit Noord-Italië afkomstig zijn kregen hun ‘cameren’ wellicht de Italiaanse verkleiningsuitgang en ontstond de naam ‘cameretten’. De bankiers vertrokken van deze plaats in 1474. De naam Cameretten bleef echter behouden voor het gebouw aan de zuidzijde van het pleintje. Dit huis heette in 1539 t Sulverpandt met de Cameretten .

     Ondanks de ‘concurerende’ naam Vismarkt, die onder andere op de plattegrond van Joan Blaeu uit 1649 aan dit pleintje gegeven is, bleef de naam Cameretten in gebruik.

     De spelling van die naam gaf nogal wat problemen. Een keus uit de vele gebruikte mogelijkheden: Kaberetten, Kaboretten, Cabinet,enz.

In 1976 viel het een fotograaf op, dat de twee straatnaamborden aan dit pleintje een verschillende spelling toonden: Cameretten en Camaretten. Op 28 april 1976 verschenen beide borden op foto’s in de Delftsche Courant. De dag daarop bleek, dat men het historisch gezien juiste bordje met Cameretten vervangen had door één met Camaretten! Einde beschrijving.

In de Raad van 30 januari 1997 is de naam Camaretten samen met 115 andere straatnamen definitief vastgesteld.

Afgelopen zomer is er een verzoek binnen gekomen van o.j.v. de Koornbeurs en stichting Cameretten om deze onjuiste spelling op te heffen.

De commissie heeft geen argumenten gevonden om dit verzoek van o.j.v. de Koornbeurs en stichting Cameretten niet te honoreren. Wij stellen u voor de straatnaamaanduiding Camaretten te laten vervallen en deze gelijktijdig te vervangen door de straatnaam Cameretten.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

H.M.C.M. van Oorschot       ,burgemeester.

 

 

N. Roos                                 ,secretaris.

 


Stuk 191 II                                                                                                           

00/026112

 

 

De raad der gemeente Delft:

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2000;

 

b e s l u i t  :

 

de navolgende straatnamen vast te stellen:

 

1.         Dynamoweg                                         Tek. L 72-80-24.

 

2.         Sint Maartensrechtpad              Tek. L 00-80-74 B.

 

3.         Libanonpad                                          Tek. L 00-80-74 B.

 

4.         Derde Wereldpad                                  Tek. L 00-80-74 B.

 

5.         Vockestaertpad                        Tek. L 00-80-74 B.

 

6.         Nieuwe Mantjeskade                             Tek. L 00-80-74 B.

 

7.         Broertjespad                                         Tek. L 00-80-74 B.

 

8.         Hoofboschpad                           Tek. L 00-80-74 B.

 

9.         Hoofboschtunnel                                   Tek. L 00-80-74 B.

 

10        Vlakoverpad                                         Tek. L 00-80-74 B.

 

11.       Overslagpad                                         Tek. L 00-80-74 B.

 

12.       Cameretten                                          Tek. L 14-80-22.

 

een straatnaam te laten vervallen:

 

13.       Camaretten                                          Tek. L 14-80-22.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 november 2000

 

 

 

                                                         ,burgemeester.

 

 

 

                                                         ,secretaris.